Algemene Voorwaarden & Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan paardenwinkel.be of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van onze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van onze website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Clausule koppeling naar andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Clausule bestelling

Een overeenkomst komt slechts tot stand na onze aanvaarding van uw bestelling. Wij behouden het recht bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In het uitzonderlijke geval dat een bestelling niet wordt aanvaard, delen we dit mede binnen de tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Clausule betaling

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW. Betaling kan op een beveiligde manier gebeuren via onze website, per kredietkaart of bankoverschrijving.

Bestellingen worden bij betaling per kredietkaart, behoudens eventuele verwikkelingen, onmiddellijk verstuurd. Bestellingen waarbij de betaling geschiedt via een bankoverschrijving, worden onmiddellijk verzonden na creditering van onze rekening.

Indien u met enige betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de bestelling en dus ook de overeenkomst te annuleren, dan wel aan te passen aan het betaalde bedrag. In het uitzonderlijke geval een bestelling betaald wordt na verzending dient de betaling ten laatste veertien (14) dagen na factuurdatum op onze rekening te verschijnen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u in overtreding en rekenen wij per maand vertraging, 1% rente aan met een minimum van 1% over het openstaande bedrag. Daarbovenop bent u ons vijfentwintig Euro (25,00€) aan administratiekosten verschuldigd indien de betaling plaatsvindt na een aanmaning. Het verschuldigde bedrag wordt vermeerderd met de totale kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, onverminderd enige andere gerechtelijke kost door ons gedaan. Wij behouden het recht om bestellingen te weigeren aan klanten die reeds in gebreke zijn gebleven met eerdere betalingen.

Clausule korting

Bij verzending naar België:

  • Vanaf 150 €, gratis verzending
  • Vanaf 500 €, 4% korting
  • Vanaf 1000 €, 8% korting

Bij verzending naar de andere bestemmingen (Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Spanje)

  • Vanaf 350 €, gratis verzending (Uitzondering: Rubber producten worden niet altijd gratis verzonden, contacteer ons voor eventuele meerkost) (Frankrijk, Spanje en Duitsland, gratis verzending vanaf 600 €)
  • Vanaf 500 €, 4% korting
  • Vanaf 1000 €, 8% korting

Enkele producten genieten niet van deze korting en zijn aldus gemarkeerd. (Gallagher, Rubber, ...)

Clausule verzending

Wij verzenden enkel naar adressen in Benelux, Frankrijk, Duitsland en op aanvraag. Verzendingen naar postbussen worden niet uitgevoerd. U kan contact met ons opnemen per e-mail indien u andere dan de hierboven vermelde landen als bestemming wenst. Wij behouden ons evenwel het recht voor om van verzending naar bepaalde landen af te zien. Een bestelling wordt verzonden op het moment dat alle producten voorradig zijn én na bevestiging van betaling. De producten, mits in voorraad, worden doorgaans binnen een termijn van 24 uur geleverd. Deze leveringstermijn is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval kan u ons per e-mail vragen om de bestelling in zijn geheel, of een gedeelte ervan te annuleren, of de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien onze winkel voor een bepaalde tijd gesloten is, kan men steeds bestellingen plaatsen. De eventuele wachttermijnen worden dan wel vermeerderd met de sluitingsperiode. De sluitingsperiodes worden steeds vermeld op onze homepagina.

Clausule aansprakelijkheid

U verbindt zich ertoe bij aflevering na te gaan of de producten beantwoorden aan de overeenkomst. Is dit niet het geval dan moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering. Indien inderdaad blijkt dat er aan de overeenkomst niet is voldaan zullen wij, nadat de desbetreffende producten werden teruggestuurd, zorgen voor vervanging of terugbetaling. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkel moment groter zijn dan het bedrag van de bestelling.

Clausule omruiling

Paardenwinkel.be maakt het mogelijk producten om te ruilen mits deze omruiling Paardenwinkel.be kenbaar wordt gemaakt binnen 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die hiervan gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met Paardenwinkel.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Paardenwinkel.be, Neerstraat 144, 3980 Tessenderlo, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 40 euro of meer dienen ons verzekerd en met trackingnummer te worden terugbezorgd. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden aangeboden ter omruiling.

Zullen in geen geval worden teruggenomen voor omruiling:

• gebruikte, bevuilde, gewassen, beschadigde of onvolledige artikelen.

• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.

• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Clausule waardebon

De waardebon is geldig voor een periode van 1 jaar, te beginnen vanaf de dag van bestelling. Deze waardebon kan niet ingeruild worden of ten gelde gemaakt. Een waardebon kan slechts 1 keer gebruikt worden.

Clausule garantie en rekening

U heeft onze garantie dat de objecten die wij verkopen nieuw en ongebruikt zijn. De fabrikant verleent garantie op de verschillende producten volgens hun eigen garantievoorwaarden. Deze kan u steeds op hun respectievelijke website nalezen.Onze producten worden steeds vergezeld van een factuur. De factuur geldt als garantiebewijs.

Clausule overmacht

Bij overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Paardenwinkel.be opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen en/of materiaal waarvan Paardenwinkel.be zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Paardenwinkel.be kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is : stakingen; bedrijfsblokkades; ziekte van personeel; bedrijfsstoringen; gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen, energie en/of telecommunicatievoorzieningen; vertraagde leveringen door toeleveranciers; slechte uitvoering van de overeenkomst door toeleveranciers; transportstoringen; import- en exportbeperkingen; alsook maatregelen van staatswege zoals bijv. boycot of embargo. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn zowel Paardenwinkel.be als de klant en/of opdrachtgever gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te beëindigen door de wederpartij daarvan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.

Clausule eigendomsrecht

Alle geleverde producten blijven onze eigendom totdat u aan alle verplichtingen in overeenstemming met de voorwaarden van Paardenwinkel.be heeft voldaan. Het risico inzake het product gaat reeds over op het moment van aflevering.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Paardenwinkel.be, Neerstraat 144, 3980 Tessenderlo. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd.

Slotbepaling

Indien 1 of meerdere clausules nietig worden verklaart zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige clausules. In geval van betwisting zal de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden primeren.

Shoppingcart
  • Visa logo
  • Mastercard logo
  • Bancontact mister cash logo
Uw winkelkarretje is leeg
Product noticeable Birth alarm master en slave
Gallagher
Birth Alarm Mobile Multiple (Master & Slave)

1.439,00 €
Prijs: 1.323,88 €

Totaalkorting:
- 8% vanaf 1.000,00 €

Vouchers
Geef een vriend, kennis of familielid een waardebon voor een bedrag naar keuze.

meer_info »